Memòria econòmica i auditoria

La memòria econòmica de l'IISPV de caràcter anual, és l'instrument primordial de rendició de comptes. Està integrada per la liquidació definitiva del pressupost, un informe de la situació patrimonial, el balanç patrimonial anual i un informe de gestió del pressupost. La gestió i els documents són auditats anualment. Aquí podeu consultar el darrer informe d'auditoria publicat.

Memòria econòmica 2017

     Informe d'auditoria 2017

Memòria econòmica 2016

     Informe d'auditoria 2016

Memòria econòmica 2015

     Informe d'auditoria 2015
Memòria econòmica 2014      Informe d'auditoria 2014