Llei de Subvencions

Pujar

LLEI 38/2003 DE SUBVENCIONS

Preguem si us plau es posin en contacte amb el Servei de Gestió Econòmica de la fundació per a la contractació de subministraments i serveis d'imports igual o superiors a 18.000€ iva NO inclós.

Contacte: david.martin(ELIMINAR)@iispv.cat

Més informació sobre la LLEI 38/2003 DE SUBVENCIONS
L'article 31, llei 38/2003 regula les despeses subvencionables

En compliment de la normativa legal en matèria de subvencions, caldrà aportar com a mínim tres ofertes en els casos que es detallen a continuació, per a la validació i imputació de la despesa al projecte.
Si el import subvencionable > 50.000€ ( iva NO inclòs ) Cost per execució d'obra.
Si el import subvencionable > 18.000€ ( iva NO inclòs ) Subministrament de bens d'equipament o prestacions de serveis per empreses de consultoria o assistència tècnica.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació del compromís per la prestació del servei o l'entrega del be, excepte si per les especials característiques de les despeses subvencionables no existeixi en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o prestin, excepte que la despesa s'hagués realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció.

L'elecció entre les ofertes presentades, que hauran d'aportar-se en la justificació, o, en el seu cas, en la sol·licitud de la subvenció, es realitzarà conforme a criteris d'eficiència i economia, caldrà justificar expressament en una memòria l'elecció quan no recaigui en la proposta econòmica més avantatjosa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pujar