Plataforma de contractació

Instruccions internes de contractació de l'IISPV.

Llei de contractes del sector públic («BOE» Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre de 2011).